Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Маринкова-Пантева, Татяна  [Clear All Filters]
2006
Маринкова-Пантева, Т. авт, 2006. „Аз и другият” в испанския посмодернистичен роман. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 228-236.
Subscribe to Синдикирай