Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Горчева, Мая  [Clear All Filters]
2006
Горчева, М. авт, 2006. Романът дневник в новата българска литература и мимикриите на авторството. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 157-165.
Subscribe to Синдикирай