Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Попов, Димитър  [Clear All Filters]
Книга
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 2006. Български тълковен речник 4th изд Д. Попов, ред, София: Наука и изкуство.
Попов, Д. авт, 2004. Фоностилистика на дискурса, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
Статия в списание
Попов, Д. авт, 2002. Типология на схващанията за стила. Българска реч, 8(3), с-ци32–39.
Subscribe to Синдикирай