Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 15 резултата:
Избор: Автор is Васева, Иванка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Васева, И. авт, 1978. Теорията на превода като наука. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), с-ци48–53.
С
Васева, И. авт, 2002. Сергей Влахов на 85 години. Българска реч, 8(2), с-ци58–60.
П
Васева, И. авт, 2004. Полупряката реч в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(3), с-ци17–25.
Н
Васева, И. авт, 2007. Национално-културна специфика на вербалното комуникативно поведение на българи и руси при поздрави, пожелания и честитяване. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(1), с-ци5–12.
Васева, И. авт, 1977. Наречия с суффиксом субъективной оценки в русском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци9–22.
М
Васева, И. авт, 1982. Международна конференция по теория на превода в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци90–92.
Л
Васева, И. авт, 1981. Лятна школа по теория и критика на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с-ци139–140.
К
Васева, И. авт, 1979. Конференция по теоретични и методологични проблеми на писмения и устния превод в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци121–122.
И
Васева, И. авт, 2001. И.А. Бунин. 1870-1953. В И. Владова, Метева, Е., & Любенов, Л., ред-ри Преводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 208 – 213.
Д
Селимски, Л. и съавт. авт-ри, 1984. Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), с-ци101–124.
Subscribe to Синдикирай