Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Автор is Златанов, Иля  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Златанов, И. & Легурска, П. авт-ри, 2007. За сигмите. Българска реч, 13(3), с-ци20–24.
Златанов, И. & Легурска, П. авт-ри, 1998. Защо тя, а не той?. Българска реч, 4(1), с-ци35–36.
Н
Легурска, П. & Златанов, И. авт-ри, 1985. Номинативна метафора (върху материал от славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(4), с-ци12–26.
О
Златанов, И. & Легурска, П. авт-ри, 1997. О сопоставлении русских и болгарских глаголов деления. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), с-ци5–17.
Subscribe to Синдикирай