Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 14 резултата:
Избор: Автор is Лили Лашкова  [Clear All Filters]
2000
Лашкова, Л. авт, 2000. Адам Евгениевич Супрун (1928–1999). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(3), с-ци173–175.
Лашкова, Л. авт, 2000. Павле Ивич (1924–1999). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(3), с-ци169–172.
1996
Лашкова, Л. авт, 1996. Андрейчинова научна сесия в Краков. Българска реч, 2(1), с-ци44–45.
Лашкова, Л. авт, 1996. Краковска научна сесия, посветена на проф. Любомир Андрейчин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(3), с-ци124–126.
1991
Лашкова, Л. авт, 1991. Към въпроса за лексикалното изразяване на темпоралност в белоруския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), с-ци22–28.
1988
Лашкова, Л. авт, 1988. Мястото на българския език в съпоставителното изследване на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци7–13.
Лашкова, Л. авт, 1988. Чествуване на 200-годишнината от рождението на Вук Караджич в Югославия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци224–226.
1987
Лашкова, Л. авт, 1987. Йосип Хам (1905–1986). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), с-ци127–128.
1984
Селимски, Л. и съавт. авт-ри, 1984. Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), с-ци101–124.
Лашкова, Л. авт, 1984. Трета българо-белоруска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), с-ци132–134.
1981
Лашкова, Л. авт, 1981. За някои структурни особености на сърбохърватския книжовен език в съпоставка с българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци51–60.
1979
Лашкова, Л. & Шверчек, Л. авт-ри, 1979. Някои проблеми на синтактичното отрицание в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци39–44.
1976
Лашкова, Л. & Куева-Шверчек, Л. авт-ри, 1976. За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци139–148.
Subscribe to Синдикирай