Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Попова, Венче  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Попова, В. авт, 1978. Дейността на Международната комисия за славянските книжовни езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци84–89.
Е
Попова, В. авт, 1998. Езикът на смешното. Българска реч, 4(1), с-ци9–16.
Subscribe to Синдикирай