Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 30 резултата:
Избор: Автор is Русинов, Русин  [Clear All Filters]
1985
Русинов, Р. авт, 1985. Прилики и разлики в изграждането и развитието на съвременния книжовен български и украински език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(4), с-ци5–11.
1987
Русинов, Р. авт, 1987. Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци119–120.
1988
Буров, С. & Русинов, Р. авт-ри, 1988. Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), с-ци16–121.
Русинов, Р. авт, 1988. Десети летен семинар по български език и култура във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с125.
1994
Мирчева, Е. авт, 1994. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. В Р. Русинов, ред Лингвистични студии. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с-ци 71–80.
1995
Русинов, Р. авт, 1995. Зимнина. Българска реч, 1(3), с43.
Русинов, Р. авт, 1995. „Оторизиран“ дистрибутор. Българска реч, 1(3), с-ци32–33.
Русинов, Р. авт, 1995. Убийство по поръчка. Българска реч, 1(4), с-ци29–30.
Не поръчково убийство, а убийство по поръчка или поръчано убийство.
1996
Русинов, Р. авт, 1996. Ма̀дарски или Мада̀рски конник. Българска реч, 2(4), с-ци27–28.
Русинов, Р. авт, 1996. Поетическата реч на Владимир Голев. Българска реч, 2(4), с-ци29–31.
Съществителни с първа съставка гала-, шоу-, мини-, макси- и за думата мултивидеоцентър.
1998
Русинов, Р. авт, 1998. Из българската антропонимия. Българска реч, 4(2), с-ци18–20.
1. Венелин – преосмислено фамилно име в лично. 2. Стойнè и Стòйне. 3. Личните имена Петромир/Петромира. 4. Старобългарското лично име Мост‘ич

Страници

Subscribe to Синдикирай