Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Зидарова, Ваня  [Clear All Filters]
Глава от книга
Зидарова, В. авт, 2004. Деминутиви и лексикална номинация. В Й. Холевич, Рикев, К., & Радева, В., ред-ри Българистични студии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 114-122.
Subscribe to Синдикирай