Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 20 резултата:
Избор: Автор is Бояджиев, Тодор  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Бояджиев, Т. авт, 1994. Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(5), с-ци117–118.
Бояджиев, Т. авт, 1981. Пограничните български говори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци223–227.
Бояджиев, Т. авт, 1997. Прилагателни имена с наставка –ет?. Българска реч, 3(1–2), с-ци23–24.
Бояджиев, Т. & Младенов, М.Сл. авт-ри, 1982. Приносите на д-р. Димитьр Стоев Тилков (1933–1981) в българското езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), с-ци184–189.
Бояджиев, Т. авт, 1999. Професор д-р Стойко Стойков (1912-1969). Българска реч, 5(2–3), с-ци7–8.
Subscribe to Синдикирай