Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Гаравалова, Илияна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Гаравалова, И. авт, 2006. Действието на принципа на компенсацията в рамките на парадигмата на съществителните имена в съвременния български език. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 337-348.
Subscribe to Синдикирай