Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Гочев, Николай  [Clear All Filters]
2000
Христова-Шомова, И. авт, 2000. Богословският термин ὑπόστασις и неговите преводи. В В. Герджикова, Гочев, Н., & Сиракова, Й., ред-ри ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ, или Античност и хуманитаристика. София: Сонм, с-ци 282–292.
Subscribe to Синдикирай