Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Спасова-Михайлова, Сийка  [Clear All Filters]
1980
Спасова-Михайлова, С. авт, 1980. Симпозиум по въпросите на семасиологията на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци79–81.
Subscribe to Синдикирай