Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Дьонерт, Роземари  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Дьонерт, Р. авт, 1979. Конференция по проблемите на съпоставителното езикознание при подготовката на бъдещи учители и преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), с-ци62–64.
Subscribe to Синдикирай