Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Дейкова, Христина  [Clear All Filters]
2000
Дейкова, Х. авт, 2000. Международен симпозиум Славянската етимология в индоевропейски контекст (Бърно, 7–9 септември 1999). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(2), с-ци190–196.
2002
Анастасов, В. и съавт. авт-ри, 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
2005
Дейкова, Х. авт, 2005. Библиография на трудовете на Тодор Тодоров. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(2), с-ци164–170.
Subscribe to Синдикирай