Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Дейкова, Христина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Дейкова, Х. авт, 2005. Библиография на трудовете на Тодор Тодоров. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(2), с-ци164–170.
Дейкова, Х. авт, 2000. Международен симпозиум Славянската етимология в индоевропейски контекст (Бърно, 7–9 септември 1999). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(2), с-ци190–196.
Subscribe to Синдикирай