Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Танчева, Татяна  [Clear All Filters]
1992
Танчева, Т. авт, 1992. Към проблема за семантичното усвояване на лексикалните заемки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(6), с-ци22–27.
Subscribe to Синдикирай