Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Клепикова, Галина П.  [Clear All Filters]
2005
Клепикова, Г.П. авт, 2005. Из болгарской диалектной лексики: страндж. 'гугла, гугул/кукул' и под. В Ю. Стоянова и съавт., ред-ри Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 108–117.
Subscribe to Синдикирай