Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Лотман, Юрий М.  [Clear All Filters]
Глава от книга
Лотман, Ю.М., Минц, З. & Мелетинский, Е. авт-ри, 1980. Литература и мифы. В С. А. Токарев, ред Мифы народов мира. Москва: Советская энциклопедия, с-ци 58-65.
Лотман, Ю.М. авт, 1989. Проблема византийского влияния на рyсскyю кyльтyрy в типологическом отношении. В Византия и Рyсь. Памяти В.Д.Лихачевой. Москва: Наука, с-ци 227–236.
Статия в списание
Лотман, Ю.М. авт, 1985. Память в культурологическом освещении. Wiener SlawistischerAlmanach, 16, с-ци5 – 9.
Subscribe to Синдикирай