Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 71 резултата:
Избор: Автор is Попов, Георги  [Clear All Filters]
1977
Същото е публикувано и в: [bib]Давидов1983[/bib]
1979
Попов, Г. авт, 1979. Ранна употреба на предлога ЗА при обектно (делиберативно) отношение. В Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. София: БАН, с-ци 286–288.
1980
Попов, Г. авт, 1980. Българският книжовен живот в Атон през средновековието. В Вековни български езикови традиции. София, с-ци 81–85.
Попов, Г. авт, 1980. Из текстологическата проблематика на славянския триод. В Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянската палеография и дипломатика, София, септември 1979. София: {CIBAL}, с-ци 72–86.
Попов, Г. авт, 1980. Предтечи. Български книжовници в Света гора през първата половина XIV век. За буквите. Кирило-Методиевски вестник, 3, с-ци4–5.
Попов, Г. авт, 1980. Стари български ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. В Вековни български езикови традиции. София, с-ци 113–116.
Попов, Г. авт, 1980. Старобългарският книжовник Константин Преславски. В Вековни български езикови традиции. София, с-ци 34–39.
1981
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981
1982
Попов, Г. авт, 1982. Битолски триод. В Речник на българската литература. София: БАН.
Попов, Г. авт, 1982. О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. В Язык и письменность древнеболгарского периода. Москва: Наука, с-ци 122–131.
1985
Публикация в съкратен вариант на доклада, изнесен на Четвъртия международен колоквиум по старобългаристика, София, август 1985

Страници

Subscribe to Синдикирай