Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 71 резултата:
Избор: Автор is Попов, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Публикация в съкратен вариант на доклада, изнесен на Четвъртия международен колоквиум по старобългаристика, София, август 1985
Попов, Г. авт, 2006. Азбучната молитва - класическо произведение на средновековната българска литература. Славянски глас. Годишник на славянското дружество в България, 1, с-ци45–53.
Попов, Г. авт, 2003. Акростих в гимнографическом творчестве учеников Кирилла и Мефодия. В La poesia liturgica slava antica / Древнеславянская литургическая поэзия. Рим-София, с-ци 30–55.
Б
Попов, Г. авт, 1982. Битолски триод. В Речник на българската литература. София: БАН.
Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина
Попов, Г. авт, 1980. Българският книжовен живот в Атон през средновековието. В Вековни български езикови традиции. София, с-ци 81–85.
В
Попов, Г. авт, 2002. Византийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици. В В. Гюзелев & Милтенова, А., ред-ри Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване / Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications. София: Гутенберг, с-ци 397–406.
Е
Попов, Г. авт, 2005. Езикови аспекти на старобългарския акростих. В Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, с-ци 575–585.
З
Попов, Г. авт, 2005. За една предполагаема химнографска творба на Климент Охридски (Канон за св. Симеон Богоприимец). В Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 288–301.
Попов, Г. авт, 1978. За едно споменаване на триезичници в Битолския триод. Старобългарска литература, 3, с-ци86–90.
И
Попов, Г. авт, 1980. Из текстологическата проблематика на славянския триод. В Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянската палеография и дипломатика, София, септември 1979. София: {CIBAL}, с-ци 72–86.
К
Попов, Г. авт, 1998. Канон за Рождество Христово от Константин Преславски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(4), с-ци3–26.
Попов, Г. авт, 2002. Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. В Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. София: Боян Пенев, с-ци 15–24.
2 илюстрации
Попов, Г. авт, 2007. Каноны на Рождество Христово в древней славянской минейной традиции. В Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung Bonn, 7.-10. Juni 2005. Paderborn: Schöningh, с-ци 298–315.
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981
Стойкова, А. & Попов, Г. авт-ри, 1995. Кнежа, Ищван. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 351–352.

Страници

Subscribe to Синдикирай