Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 70 резултата:
Избор: Автор is Попов, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Попов, Г. авт, 2001. Ценно издание на староруски служебни минеи за месец декември. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25, с-ци107–116.
Рецензия за: [{ibib]Rothe1996[/ibib]} [{ibib]Rothe1997[/ibib]} [{ibib]Rothe1999[/ibib]}
Попов, Г. авт, 1998. Канон за Рождество Христово от Константин Преславски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(4), с-ци3–26.
Попов, Г. & Грашева, Л. авт-ри, 1994. Стефан Кожухаров на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, с-ци119–124.
Попов, Г. авт, 2003. Служби за Кирил и Методий - старобългарски. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, с-ци 652–666.
Попов, Г. авт, 2003. Триод. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, с-ци 169–178.
Попов, Г. авт, 2003. Триоден фрагмент. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, с-ци 178–180.
Попов, Г. авт, 2003. Химнография старобългарска през IX-X в. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, с-ци 400–414.
Попов, Г. авт, 1995. Майер, Карл. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 584–585.
Същото е публикувано и в: [bib]Давидов1983[/bib]
Попов, Г. авт, 1978. За едно споменаване на триезичници в Битолския триод. Старобългарска литература, 3, с-ци86–90.
Попов, Г. авт, 1979. Ранна употреба на предлога ЗА при обектно (делиберативно) отношение. В Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. София: БАН, с-ци 286–288.
Попов, Г. авт, 1980. Българският книжовен живот в Атон през средновековието. В Вековни български езикови традиции. София, с-ци 81–85.
Попов, Г. авт, 1980. Из текстологическата проблематика на славянския триод. В Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянската палеография и дипломатика, София, септември 1979. София: {CIBAL}, с-ци 72–86.
Попов, Г. авт, 1980. Предтечи. Български книжовници в Света гора през първата половина XIV век. За буквите. Кирило-Методиевски вестник, 3, с-ци4–5.
Попов, Г. авт, 1980. Стари български ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. В Вековни български езикови традиции. София, с-ци 113–116.
Попов, Г. авт, 1980. Старобългарският книжовник Константин Преславски. В Вековни български езикови традиции. София, с-ци 34–39.
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981

Страници

Subscribe to Синдикирай