Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Jones, Charles  [Clear All Filters]
Глава от книга
Ohala, J.J. авт, 1993. The phonetics of sound change. В C. Jones, ред Historical linguistics: Problems and perspectives. London-New York: Longman, с-ци 237–278.
Статия в списание
Jones, C. & Levine, J.S. авт-ри, 2010. Conditions on the Formation of Middles in Russian. Journal of Slavic linguistics, 18, с-ци291–336.
Subscribe to Синдикирай