Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Автор is Дора Иванова-Мирчева  [Clear All Filters]
Глава от книга
Василев, В.П. авт, 1980. Дамаскините в българската книжовна традиция. В Е. Георгиева, Тодорова, Н., & Иванова-Мирчева, Д., ред-ри Вековни български езикови традиции. София: Народна просвета, с-ци 107–110.
Subscribe to Синдикирай