Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Дуриданов, Иван  [Clear All Filters]
Глава от книга
Минчева, А. авт, 1991. Местен падеж (Локатив). В И. Дуриданов, ред Граматика на старобългарския език. Фонетика, морфология, синтаксис. София: БАН, с-ци 463–465.
Статия в списание
Дуриданов, И. авт, 1979. Йозеф Добровски и старобългарският език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(3), с-ци46–50.
Subscribe to Синдикирай