Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Автор is Гюзелев, Васил  [Clear All Filters]
Глава от книга
Попов, Г. авт, 2002. Византийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици. В В. Гюзелев & Милтенова, А., ред-ри Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване / Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications. София: Гутенберг, с-ци 397–406.
Попов, А. авт, 1970. Монограми на българските царе (XIII–XIV в.). В В. Гюзелев, ред Българско средновековие. Българо-съветски сборник в чест на 70-годишнината на проф. Ив. Дуйчев. София: Наука и изкуство.
Йовчева, М. авт, 2002. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. В В. Гюзелев & Милтенова, А., ред-ри Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване. София: Гутенберг, с-ци 382–393.
Статия в списание
Гюзелев, В. авт, 2012. Сведения за българите в Житието на свети Фантино Млади от Х в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), с-ци31–38.
Гюзелев, В. авт, 1992. Цариград и българите през средновековието (VII–XV). Историческо бъдеще, 1, с-ци3 – 11.
Subscribe to Синдикирай