Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 10 резултата:
Избор: Автор is Добрев, Иван  [Clear All Filters]
Глава от книга
Црвенковска, Е. авт, 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В М. Йовчева и съавт., ред-ри Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, с-ци 238–249.
Добрев, И. авт, 1980. Как да тълкуваме датите в старите писмени паметници. В Славянска палеография и дипломатика. София: CIBAL, с-ци 153 – 167.
Статия в списание
Д. Кенанов. Симеоновият „Златоструй“ и Народното житие на Св. Иван (Йоан) Рилски. В. Търново, 1998 . (Българистични проучвания. Т. 3)
Добрев, И. авт, 2002. Каноните за св. Иван Рилски от Георги Скилица. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26(3), с-ци3–12.
Добрев, И. авт, 1981. Мястото на българския език сред другите славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с-ци3–14.
Добрев, И. авт, 2004. Новооткритият надпис за цар Самуил и събитията в 1014 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(3), с-ци3–24.
Добрев, И. авт, 2006. Похвала. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, с-ци88–89.
Рецензия за [ibib]Попов1985[/ibib]
Subscribe to Синдикирай