Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Щернеман  [Clear All Filters]
1978
Щернеман, Р. авт, 1978. Конфронтативна лингвистика, частна граматика и теория на езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), с-ци19–29.
1981
Щернеман, Р. авт, 1981. Втори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци136–137.
Subscribe to Синдикирай