Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Широкова  [Clear All Filters]
1980
Широкова, А.Г. авт, 1980. Некоторые вопросы эквивалентики в связи с транспозицией форм наклонений. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), с-ци3–13.
Subscribe to Синдикирай