Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Author is Ченева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Ченева, В. авт, 1992. Към въпроса за изразяването на обстоятелственото пояснение за отстъпка в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци13–20.
Ченева, В. авт, 1983. Към въпроса за синонимията на синтактичните единици (върху материал от руския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), с-ци15–19.
О
Ченева, В. авт, 1989. Об одном типе предложений обусловленности в русском языке и их болгарских функциональных соответствиях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), с-ци5–10.
Subscribe to Синдикирай