Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Author is Цветкова  [Clear All Filters]
Глава от книга
Георгиева, С. авт, 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. В С. Калдиева-Захариева и съавт., ред-ри Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 155–162.
Цветкова, Н. & Рошкева, Р. авт-ри, 2006. Сватбите в Русе през първата половина на ХХ в. В Делници и празници в живота на българина. Сборник, посветен на 30-годишнината на Етнографския музей - Варна. Варна: Зограф, с-ци 383–398.
Статия в списание
Цветкова, М. авт, 1989. Интерпретация на вариативност при изразяване на количествена характеристика в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), с-ци11–17.
Subscribe to Синдикирай