Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Тимонина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Тимонина, Е. авт, 1983. Дателни местоимения в български и руски диалог (опит за количествен анализ на честотата на употребата им). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци5–25.
Тимонина, Е. авт, 1978. Дателни местоимения (количествен анализ на употребата им в различни типове руски и български текстове). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), с-ци45–57.
Subscribe to Синдикирай