Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 21 резултата:
Избор: Author is Тасева  [Clear All Filters]
Книга
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005
Глава от книга
Badurina-Stipčević, V. авт, 2006. Dvije verzije hrvatskoglagoljskoga Protoevanđelja Jakovljeva. В Л. Тасева, ред Многократните преводи в Южнославянското средновековие. София: Горекс Прес, с-ци 199–210.
Sels, L. авт, 2006. Lexical diversification versus terminological standardization. John the Exarch's Bogoslovie and Šestodnev and parallel 14th-century South Slavonic translations. В Л. Тасева и съавт., ред-ри Многократните преводи в Южнославянското средновековие. София: Горекс Прес, с-ци 301–308.
Спасова, М. авт, 2004. Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. В Л. Тасева и съавт., ред-ри Преводите през XIV столетие на Балканите. София: Горекс Прес.
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
Статия в списание
Тасева-Рангелова, К. & Герганов, Е. авт-ри, 1979. Асоциативна сила на 236 произнесени английски думи за носителите на българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), с-ци18–32.
Йовчева, М. & Тасева, Л. авт-ри, 1994. Езикови особености на Слово за силата на Йосиф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(4), с-ци64–74.
Йовчева, М. & Тасева, Л. авт-ри, 1994. Преславска лексика в превода на Псевдо-Методиевото Откровение. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(3), с-ци44–51.
Йовчева, М. & Тасева, Л. авт-ри, 1992. Редки думи от Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), с-ци34–49.
Subscribe to Синдикирай