Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Сюлейманоглу  [Clear All Filters]
Статия в списание
Сюлейманоглу, Х. авт, 1993. Към въпроса за славянските лексикални елементи в турския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), с-ци187–193.
Subscribe to Синдикирай