Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Author is Стаменова  [Clear All Filters]
Книга
Яус, Х.Робер авт, 1998. Исторически опит и литературна херменевтика, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Превод от немски език
Статия в списание
Стаменова, А. авт, 2007. По следите на един недоказан словообразувателен модел. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 31(1), с-ци65–76.
Стаменова, А. & Камберова, Р. авт-ри, 2006. Шести международен конгрес на украинистите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(2), с-ци117–119.
Subscribe to Синдикирай