Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 17 резултата:
Избор: Author is Сталянова  [Clear All Filters]
Глава от книга
Михайлова-Сталянова, Н. & Генев-Пухалева, И. авт-ри, 2005. Езиковата картина на любовта в българския и полския език. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 322-328.
Статия в списание
Сталянова, Н. авт, 2013. Езикът на съвременния протест. Българска реч, 19(3), с-ци69 – 74.
Миланов, В. и съавт. авт-ри, 2011. Софийският университет, студентите и езиковата култура. Българска реч, 17(2), с-ци5-7.
Subscribe to Синдикирай