Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Author is Спасова  [Clear All Filters]
Глава от книга
Спасова, М. авт, 2004. Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. В Л. Тасева и съавт., ред-ри Преводите през XIV столетие на Балканите. София: Горекс Прес.
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
Статия в списание
Спасова, М. авт, 1989. Scriptio continua и ролята на един предлог. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(2), с-ци55–70.
Спасова, В. & Русева, М. авт-ри, 2014. На ти или на Вие с нормата за учтивост. Българска реч, 20(1), с-ци77-84.
Спасова, М. авт, 1998. Народно ли е Народното (Безименното) житие на св. Йоан Рилски?. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(4), с-ци50–74.
Спасова-Михайлова, С. авт, 1980. Симпозиум по въпросите на семасиологията на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци79–81.
Subscribe to Синдикирай