Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Сонди  [Clear All Filters]
1987
Сонди, Д. авт, 1987. Категорията обектоопределеност в унгарския език и нейните еквиваленти в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(5), с-ци12–22.
Subscribe to Синдикирай