Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Соболева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Р
Вилюман, В.В. & Соболева, П.А. авт-ри, 1979. Ролята на дълбоката и повърхностната структура при контрастивните изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(5), с-ци3–12.
Subscribe to Синдикирай