Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Author is Русек  [Clear All Filters]
Статия в списание
Русек, Й. авт, 1999. В тайнствения свят на ръкописите. Българска реч, 5(1), с-ци5–9.
Русек, Й. авт, 1981. За езика на Битолския триод. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(2), с-ци72–78.
Русек, Й. авт, 1989. Из историята на думите със значение „бръз“ в българския език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(4), с-ци33–42.
Русек, Й. авт, 1983. Из историята на предложните конструкции със значение ‘praeter’ в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), с-ци45–50.
Русек, Й. авт, 1992. Из наблюденията върху лексиката на Йоан-Екзарховия „Шестоднев“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), с-ци27–33.
Русек, Й. авт, 1983. Из старобългарската лексика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(4), с-ци34–51.
Русек, Й. авт, 1986. Професор Франчишек Славски на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10, с-ци3–7.
Subscribe to Синдикирай