Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Рачева  [Clear All Filters]
Книга
Анастасов, В. и съавт. авт-ри, 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Статия в списание
Рачева, Т. авт, 1989. За употребата на един в българския език и неопределителния член в немския език при генеричен подлог в начална позиция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), с-ци17–20.
Рачева, М. авт, 1996. Имало ли е „копринени свраки“?. Българска реч, 2(1), с-ци25–26.
Рачева, Т. авт, 1984. Членуването на една семантична група съществителни имена в ролята на сказуемно определение в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), с-ци18–23.
Subscribe to Синдикирай