Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Author is Радев  [Clear All Filters]
Статия в списание
Радев, И. авт, 2008. Балканският езиков съюз. Българска реч, 14(1), с-ци14 – 16.
Радев, И. авт, 1980. Върху съдържанието на „Стематографията“ от Христофор Жефарович. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(4), с-ци58–62.
Радев, И. авт, 1982. Ръкописен сборник на Стоян Кованлъшки от 1784 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(4), с-ци78–80.
Subscribe to Синдикирай