Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Попович  [Clear All Filters]
Статия в списание
Попович, А. авт, 1979. Комуникативният аспект на научния текст и неговият превод. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци70–78.
Subscribe to Синдикирай