Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 23 резултата:
Избор: Author is Петкова  [Clear All Filters]
Глава от книга
Исса, К. авт, 2005. От аргото на зидаря до професиолекта на архитектите. В К. Цанков и съавт., ред-ри Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев По случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с-ци 261 – 267.
Статия в списание
Петкова, С. авт, 1980. Българска фолклористична литература за 1979 година. Български фолклор, 6(2), с-ци92–100.
Петкова, С. авт, 1981. Българска фолклористична литература за 1980 година. Български фолклор, 7(2), с-ци109–122.
Петкова, С. авт, 1984. Българска фолклористична литература за 1983 година. Български фолклор, 10(2), с-ци111–126.
Петкова, С. авт, 1984. Българска фолклористична литература за 1983 година. Български фолклор, 10(2), с-ци111–126.
Петкова, С. авт, 1985. Българска фолклористична литература за 1984 година. Български фолклор, 11(2), с-ци136–150.
Петкова, С. авт, 1986. Българска фолклористична литература за 1985 година. Български фолклор, 12(2), с-ци101–117.
Петкова, С. авт, 1986. Българска фолклористична литература за 1985 година. Български фолклор, 12(2), с-ци101–117.
Петкова, С. авт, 1987. Българска фолклористична литература за 1986 година. Български фолклор, 13(2), с-ци99–111.
Петкова, С. авт, 1988. Българска фолклористична литература за 1987 година. Български фолклор, 14(2), с-ци107–120.
Петкова, С. авт, 1990. Българска фолклористична литература за 1989 година. Български фолклор, 16(2), с-ци115–128.
Петкова, С. авт, 1990. Българска фолклористична литература за 1989 година. Български фолклор, 16(2), с-ци115–128.
Петкова, С. авт, 1992. Българска фолклористична литература за 1991 година. Български фолклор, 18(2), с-ци89–102.
Петкова, В. авт, 1981. За билингвизма и интерференцията в морскотърговската комуникация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), с-ци17–24.
Петкова, И. авт, 2010. Поколението ЗДР. Българска реч, 16(1-2), с-ци21 – 24.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Subscribe to Синдикирай