Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Author is Панайотов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Панайотов, В. & Влахова, Р. авт-ри, 1995. Конференция в памет на проф. д-р Максим Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), с-ци128–130.
Панайотов, В. авт, 1998. За някои омотематични лексеми в словашките и българските говори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 23(3–4), с-ци7–19.
Панайотов, В. авт, 2001. Библиография на Винцент Бланар. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(1), с-ци127–136.
Отзив за конференция на тема Славянските езици – история и съвременност, проведена на 30.06.1996 г. в Софийския университет.
Панайотов, В. авт, 1988. Слово на ползу души новооткрит богомилски паметник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), с-ци113–121.
Subscribe to Синдикирай