Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Осадник  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Осадник, В. авт, 1980. По някои въпроси на адвербиалното детерминиране. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), с-ци31–37.
К
Осадник, В. авт, 1981. Контрастивните граматики и проблемите на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с-ци61–65.
Subscribe to Синдикирай