Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Новикова  [Clear All Filters]
Статия в списание
Новикова, А.С. авт, 1979. В памет на професор Вера В. Бородич. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), с66.
Новикова, А. авт, 1988. Некоторые наблюдения над лексикой Воскресенского евангелия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), с-ци66–86.
Subscribe to Синдикирай