Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 12 резултата:
Избор: Author is Ницолова  [Clear All Filters]
1979
Ницолова, P. авт, 1979. Втора българистична българо-немска конференция в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(5), с-ци85–86.
Ницолова, P. авт, 1979. Някои особености в семантиката и дистрибуцията на притежателните местоимения в българския език в съпоставка с полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци58–66.
1980
Ницолова, P. авт, 1980. Четвърти международен симпозиум Л. Витгеншайн. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци81–82.
1990
Ницолова, P. авт, 1990. Екзистенциални изречения с глаголите esse и habere в българския език в съпоставка с другите славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), с-ци236–242.
2005
Ницолова, P. авт, 2005. За значението на предложните съчетания в българското изречение. В С. Коева, ред Аргументна структура : Проблеми на простото и сложното изречение. София: Сема РШ, с-ци 141–152.
2008
Ницолова, P. авт, 2008. Българска граматика : Морфология, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Библиогр. с. 489-523
Subscribe to Синдикирай