Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Author is Николов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Николов, Б. авт, 1991. Бележки и съображения по статията на Св. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), с-ци10–11.
Николов, Г. авт, 2005. Българска принцеса в цариградска тъмница. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(2), с-ци65–84.
З
Пенчева, С. & Николов, Н. авт-ри, 1997. За преписите на Завета на св. Йоан Рилски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(3), с-ци77–93.
Т
Николов, С. авт, 1983. Теоретична конференция Състояние и проблеми на критиката на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с-ци127–128.
Subscribe to Синдикирай