Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 48 резултата:
Избор: Author is Николова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Николова, С. авт, 1995. За най-стария български средновековен ръкопис на Стария завет. Старобългарска литература, 28–29, с-ци110–118.
Николова, М. & Лазарова, Р. авт-ри, 1992. Някои аспекти в лексикалната реализация на прилагателните имена голям/малък в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), с-ци5–10.
Николова, С. авт, 2004. За най-стария български препис на „Варлаам и Йоасаф“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(1), с-ци3–41.
Николова, С. авт, 1987. Проблемът за изданието на съчиненията на Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(1), с-ци72–78.
Николова, Б. авт, 1995. Чин за ръкополагане на епископ, митрополит, патриарх. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), с-ци99–111.
Николова, С. авт, 1981. Симпозиум по кирилометодиевистика и старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), с-ци121–125.
Николова, А. авт, 1978. Някои проблеми на предаването на руските инфинитивни изречения на български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), с-ци58–69.
Николова, С. авт, 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (І част). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(2), с-ци25–44.

Страници

Subscribe to Синдикирай